Intern reglement

 1. Algemeen

  Dit Intern Reglement gaat in voege per 14 januari 2020, en is van toepassing bij Judoclub Brugge vzw – hierna de Club of de Vereniging genoemd. Deze versie vervangt integraal alle vorige versies.

 2. Toepasbaarheid

  Dit reglement is van toepassing voor alle aangesloten leden van de Club. Elk aangesloten lid verklaart zich akkoord met de inhoud van dit document, en dient zich aan de bepalingen ervan te houden. Dit reglement is eveneens van toepassing voor eenieder die eenmalig dan wel bij herhaling aan trainingen, evenementen of organisaties van de Club deelneemt zonder te zijn aangesloten bij de Club.

 3. Wijzigingen

  Wijzigingen aan het Intern Reglement worden doorgevoerd zoals voorzien in de statuten van de Vereniging. Alle wijzigingen aan dit reglement zullen worden kenbaar gemaakt via eender welke vorm van communicatie die door de Club geschikt wordt bevonden. Elk aangesloten lid van de Club kan gratis en via eenvoudig verzoek, een afgedrukte kopie van de meest recente versie van dit reglement ontvangen.

 4. Behandelen van persoonsgegevens

  Alle gegevens die verzameld worden via inschrijvingen worden enkel daarvoor gebruikt. Alle gegevens worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij en de Vlaamse Judofederatie vzw om ervoor te zorgen dat al onze leden verzekerd zijn tegen ongevallen op trainingen, wedstrijden of andere clubactiviteiten die met de ongevallenverzekering gedekt zijn.

  Het is ten alle tijden mogelijk dat foto’s/video’s genomen worden tijdens trainingen en activiteiten door onze huisfotograaf. De foto’s worden uitvoerig gescreend en kunnen mogelijks op sociale media geplaatst worden met als doel onze club te promoten. Indien een judoka of zijn voogd wensen dat geen foto’s van hem/haar gepubliceerd worden, kan dit steeds gemeld worden aan de fotograaf van de club. Deze laatste zal aan deze wens gevolg geven en reeds gepubliceerd beeldmateriaal, indien gewenst, verwijderen.

 5. Kledij & Hygiëne

  De judoka neemt deel aan de trainingen in witte judogi en geknoopte gordel; beide moeten in zuivere (propere) toestand zijn. Vrouwelijke judoka’s dragen onder de judovest een wit T-shirt. Om veiligheidsredenen mogen de broekspijpen en mouwen niet te lang zijn. Richtlijnen hieromtrent kunnen bij de trainer worden opgevraagd.

  De judoka dient een gordel te dragen, waarvan de kleur overeenkomt met de door hem hoogste behaalde graad. Indien dit om één of andere reden onmogelijk is, dan dient de judoka dit bij aanvang van de training aan de trainer te melden. Een witte gordel is steeds verkrijgbaar voor gebruik voor judoka’s die hun eigen gordel zijn vergeten.

  De handen en voeten moeten gewassen zijn; de nagels van handen en voeten zijn kort geknipt, en vertonen geen vuil of nagellak. De haren moeten proper zijn; lange haren dienen te worden samengebonden met een elastiek zonder metalen onderdelen.

  Op de mat is het dragen van juwelen, piercings, horloges of scherpe voorwerpen verboden. Ook armbanden uit eender welk materiaal zijn om veiligheidsredenen verboden.

  Omwille van hygiëne dragen judoka’s buiten de dojo steeds schoeisel en wordt dit schoeisel pas uitgedaan bij het betreden van de dojo. Ook bij het verlaten van de zaal, wordt steeds schoeisel aangedaan.

 6. Gebruik kleedkamers

  De judoka maakt gebruik van de toegewezen kleedkamers, en gedraagt zich hierbij respectvol ten opzichte van andere aanwezigen. Tevens zorgt de judoka ervoor de kleedkamer/douche proper achter te laten.

  De heren judoka’s/vaders betreden enkel de heren-kleedkamer, de dames/moeders enkel de dames-kleedkamers. Er wordt de judoka’s aangeraden niets in de kleedkamers achter te laten en alle eigendommen in een sporttas naar de dojo mee te nemen.

 7. Eten, drinken, roken

  Het verbruiken van eender welk voedingsmiddel (inclusief snoep, kauwgom) is in de dojo verboden. Voor zover door de trainer toegestaan is het toegestaan water te drinken in de dojo, alle andere dranken zijn verboden. Het gebruik van glazen flessen of blikjes is verboden: enkel plastiek flessen of drinkbussen worden toegestaan.

  Het is vanzelfsprekend dat de Club de judoka’s sterk afraadt om te roken. Roken in de dojo is net als in de rest van het sportcentrum verboden.

 8. Trainingsuren

  De trainingsuren worden op de webpagina van de Club weergegeven. De groepsverdeling wordt op regelmatige basis herbekeken en het resultaat wordt steeds per mail aan de judoka en zijn/haar ouders gecommuniceerd. In het kader van een optimale sportieve begeleiding dienen de judoka’s deel te nemen aan de lessen zoals opgedragen door de trainers, ook al lijken deze instructies in strijd met de leeftijds- of graad-criteria die voor die lessen gelden. Noch judoka’s, noch ouders nemen hier zelf beslissingen in. Wijziging van trainingsuren gebeurt in overleg met de trainers.

 9. Deelname aan de lessen

  Deelname aan de lessen georganiseerd door de Club kan enkel mits geldige vergunning bij de Vlaamse Judofederatie vzw, en voor zover de bijdrage aan de Club werd voldaan zoals voorzien in de statuten van de Vereniging.

  Judoka’s gaan bij aankomst onmiddellijk naar de kleedkamer, maken er de judogi volledig in orde en begeven zich met het nodige schoeisel naar de dojo. De judoka’s wachten in de onmiddellijke omgeving van de dojo op het teken van de trainer of een bestuurslid alvorens de zaal te betreden. Hierbij gedragen de judoka’s zich ordelijk en lopen niet door de vele gangen.

  De judoka’s geven bij aanvang van de training hun judomapje af, en nemen dit bij afloop van de training weer mee. Deze bundel heeft tot doel de trainer een overzicht te geven van de door de judoka gevolgde lessen, en eventueel de ouders op de hoogte te houden van de aanwezigheid/afwezigheid van de judoka.

 10. De proefaflegging

  Het gedrag, de inzet en de regelmaat van aanwezigheid van de judoka spelen een rol bij de beoordeling van, of het toelaten tot de proefaflegging.

  Het afleggen van een examen tot graadverhoging is steeds op beslissing van de aangestelde trainer. De examens hebben plaats op een tijdstip vastgelegd door de Club, en worden kenbaar gemaakt via de kalender op de website van de club, of via eender ander communicatiemiddel dat door de Club geschikt wordt bevonden.

  • Voorwaarden om toegelaten te worden tot de proeven:
  • Minimum aantal trainingen bijgewoond hebben
  • De vereiste leeftijd bereikt hebben
  • In regel zijn met de kledij
  • In regel zijn met de vergunning en clubbijdrage
  • De toelating hebben van de Trainer & Jeugdsportverantwoordelijke

  Er kan steeds op beslissing van de aangestelde trainer of Jeugdsportverantwoordelijke afgeweken worden van deze toelatingsvoorwaarden in het voordeel van de judoka.

 11. Wedstrijden en ontmoetingen

  De Club bepaalt aan welke wedstrijden en ontmoetingen wordt deelgenomen. Deze selectie en planning wordt kenbaar gemaakt via de website van de club, of via eender welk ander middel dat door de Club geschikt wordt bevonden. De Club bepaalt eveneens welke judoka’s aan deze evenementen mogen deelnemen, onder andere in functie van de veiligheid van de judoka worden gekwetste judoka’s niet ingeschreven.

  De Club verzorgt de inschrijving aan het evenement voor de judoka’s die zich tijdig voor deelname hebben aangemeld en betaalt eveneens het verschuldigde inschrijvingsgeld aan de organiserende club/federatie.

  Bij afzeggen zonder geldige reden, zal het inschrijvingsgeld en alle andere door de club gemaakte kosten aangerekend worden. Je kan steeds zonder probleem afzeggen zolang de inschrijvingsdeadline niet verstreken is. Deelname aan ontmoetingen buiten deze regeling om zijn verboden.

  Judoka’s die wensen deel te nemen aan tornooien buiten deze regeling moeten goedkeuring krijgen van de hoofdtrainer. De kostprijs wordt doorgerekend aan de judoka en er wordt geen coach voorzien door de club.

 12. Kwetsuren / Ongevallen

  Judoka’s die kwetsuren vertonen vóór aanvang van de lessen dienen deze te verzorgen met eigen verzorgend materiaal en mogen hierbij het verzorgend materiaal van de Club niet gebruiken.

  Kwetsuren dienen onmiddellijk te worden verzorgd, teneinde besmettingen en bevuiling van andere judoka’s en de mat te vermijden. Bij ongevallen dient de trainer op de hoogte te worden gebracht; deze zal de nodige documenten aan de judoka (laten) overhandigen, teneinde de vaststellende geneesheer toe te laten de diagnose schriftelijk te documenteren. De judoka dient het ongeval eveneens binnen de 24 uur te melden via info@judobrugge.be, teneinde de Club in staat te stellen het ongeval te melden bij de verzekeraar.

 13. Diefstal, gevonden voorwerpen

  De Club neemt geen goederen in bewaring en is niet verantwoordelijk bij diefstal.

  Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de receptie van de sporthal.

 14. Gedrag

  De judoka’s gedragen zich respectvol tegenover iedereen (trainers, judoka’s, bestuursleden, gebruikers/personeelsleden van de sporthal…). De trainer en/of een bestuurslid kan de toegang tot de dojo verbieden aan elke aanwezige (judoka of toeschouwer) die zich niet gedraagt naar de bepalingen van dit reglement of de regels van wellevendheid. Op de tatami gelden de internationale regels van het judo en alle judoka’s en alle trainers zijn evenwaardig, ongeacht het geslacht, de oorsprong, de taal… Aanwezige bestuursleden kunnen de trainer helpen bij het bewaren van de discipline onder de aanwezigen.

 15. Sancties

  Bij vaststelling van inbreuken op dit reglement kunnen door de Club volgende maatregelen worden overwogen en onherroepelijk worden toegepast:

  1. De mondelinge berisping:

   Een mondelinge terechtwijzing door de Jeugdsportbegeleider, al of niet gekoppeld aan een extra oefening, of de onttrekking van de judoka aan bepaalde oefeningen tijdens de les.

  2. De schriftelijke berisping:

   Een schriftelijk gemotiveerde verwittiging indien herhaaldelijk inbreuken op de gedragsregels worden vastgesteld. Deze berisping wordt uitgesproken door het dagelijkse bestuur en de Jeugdsportbegeleider.

  3. De schorsing:

   De judoka wordt voor één of meer lessen geschorst. Tijdens de schorsing mag de judoka ook niet deelnemen aan proeven of wedstrijden. Deze sanctie wordt uitgesproken na overleg tussen het dagelijkse bestuur en de Jeugdsportcoördinator; Trainers en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

  4. De uitsluiting:

   Voor minstens de resterende geldigheidsduur van de vergunning wordt het de judoka verboden aanwezig te zijn op lessen of deel te nemen aan proeven of wedstrijden. Deze sanctie wordt uitgesproken na overleg tussen de trainer, Jeugdsportcoördinator en het voltallige bestuur; deze uitsluiting kan worden gecombineerd met een weigering tot vernieuwing van de aansluiting bij de Club.

   Trainers en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Er kan ook aan andere clubs of aan de Vlaamse Judofederatie gevraagd worden deze sanctie bij te treden.